Инж. Стоян Златев Иванов е роден на 25. 04.1936 г в с. Люляково – Бургаска област. Завършва полувисшия институт по съобщенията в София. През 1964 г. завършва ВМИ със специалност Електроинжинерство. Целият си трудов стаж инж. Златев изкарва в СО Коми като енергетик на долен склад и ГПП Благоево, а през 1984 г. става главен енергртик на Обединението.

 На тази длъжност остава до окончателното предаване на мощностите на съветските енергетици. За успешната организация на производствения процес използва радио връзка, така че за тези 17 години не изпуска нито един срив в системата. Награден е с Народен орден на труда.