Инж. Любен Димитров Ванчев е роден на 12 септември 1936 г. в Батак. През 1950 г. е приет в Горския техникум - Велинград, където завършва през 1954 г. и веднага започва работа като техник-лесовъд в Горско стопанство - Беглика. През есента на 1956 г. е приет за редовен студент във ВЛТИ, специалност "Горско стопанство". След като завършва института, през 1961 г., е назначен за началник на Горскотехнически участък в ГС - Троян. Тук служи една година, след което през 1962 г. е назначен за директор на ГС - Ново село ( сега Априлци). Като директор там инж. Любен Ванчев работи до 1969 г., когато е назначен за зам.-началник на Окръжното управление на горите - София. На тази длъжност работи до 1973 г., когато е назначен за началник на Районната инспекция по горите и опазване на природната среда - София. През 1975 г. е назначен за директор на Българското промишлено предприятие в Благоево - Република Коми. От 1977 г. е първи зам.-генерален директор на ДСО "Дърводобив и строителство в Коми АССР". През 1980 г. се завръща в България и е назначен за зам.-генерален директор на обединението, отговаря за кадрите, изпращани на работа в Коми, и за реализацията на дървесината.

 През 1990 г. е назначен за председател на Комитета по горите и горската промишленост. През 1991 г. е освободен от тази длъжност и отново е назначен за зам.-генерален директор на обединението. През 1993 г. е уволнен и през 1995 г. е възстановен на работа като изпълнителен директор на Акционерно дружество "Гора", длъжност, на която се пенсионира през 1997 година.

Като техник-лесовъд в Горско стопанство - Беглика, под негово ръководство се извършва подготовката на почвата и залесяването на над 5000 дка на трудни за възобновяване места. Води се ефикасна борба с бракониерството както в горите, така и в лова. През 1965 г. в стопанството са доставени благородни елени - първите в района на Родопите, за реаклиматизация. Пряк отговорник за успешното им адаптиране и опазване е техник-лесовъдът инж. Любен Ванчев. Води се активна и резултатна борба с хищниците, най-вече с вълците. Като директор на Горско стопанство - с. Ново село, инж. Любен Ванчев е добре подготвен специалист и ръководител. Стопанството е с тежки терени и с голям обем на дърводобива. Извършват се реконструкции на слабопродуктивни гори. Годишно се залесяват над 4500 декара. Под ръководството на инж. Ванчев са залесени общо повече от 25 000 дка в Априлци, Велчево и Врабево. Същевременно започва извършването на отгледни сечи в млади насаждения, създадени във водосборния басейн на яз. "Ал. Стамболийски". За времето, когато инж. Ванчев е директор на стопанството, то е определяно два пъти за национален първенец. Като зам.-началник по производствените въпроси на Окръжното управление на горите - София, инж. Ванчев работи при тежки условия и липса на работна ръка в Софийски окръг. Въпреки това производствените програми се изпълняват успешно.

Като началник на Инспекцията по горите и околната среда - София, инж. Ванчев полага основите на организацията и дейността на този контролен орган. Поставя се началото на засилен контрол по дисциплината на сечта и опазването на околната среда. Регистрират се всички замърсители на въздуха, водата и почвата в София и тогавашните Софийски и Пернишки окръг. Започва изпълнението на програмите за очистване (намаляване на ефекта от замърсяването чрез залесяване) на въздуха край МК "Кремиковци" и в Перник, на водите на реките Искър и Струма.
Горскопромишленото предприятие в Благоево - Коми, по времето, когато за директор е назначен инж. Любен Ванчев, е с производствени мощности за добив и превоз на над 1 млн. м3 иглолистна дървесина годишно. Придобитият производствен и професионален опит дотогава позволяват на инж. Ванчев бързо да се ориентира в работата с големите обеми и тежките условия на тайгата. Предприятието преизпълнява годишните си планове. Инж. Ванчев се изявява като ръководител с големи възможности. За тези качества е уважаван от колектива, от българските и руските специалисти.
След завръщането в България работи по подбора и изпращането на работа в предприятията на Коми на десетки хиляди работници и служители. Участва в подготовката на продължаването на спогодбата и нейното съгласуване и приемане.
За повече от 40 години служба в системата на горите инж. Ванчев е награден с ордените "Народна Република България" и "Орден на труда" - златен, и руските "Червено знаме на труда" и "Дружба на народите".

Д-р инж. Георги СТЕНИН