Р Е Г Л А М Е Н Т

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЕТИЯТ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА

„ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА” 

НА СТРАНИЦИТЕ НА www.rusofili.eu – 2011-2012 г.

1. ОРГАНИЗАТОРИ:

•    НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ със съдействието на:

 •    СИНДИКАТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ,

2. ТЕМА НА КОНКУРСА – ДРУЖБАТА МЕЖДУ ДЕЦАТА ОТ ЦЯЛ СВЯТ и БОРБАТА ЗА МИР НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ. 

3. ПОВОДИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 

•    1330 годишнината от ОСНОВАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА /681/, 

•    70 годишнината от НАЧАЛОТО НА ВЕЛИКАТА ОТЕЧЕСТВЕНА ВОЙНА /22.06.1941/,

•    250 годишнината от НАПИСВАНЕТО НА ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА /1762/, 

•    200 годишнината от НАЧАЛОТО НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ВОЙНА НА РУСИЯ /1812-1813/, 

•    135 годишнината от НАЧАЛОТО НА РУСКО – ТУРСКАТА ОСВОБОДИТЕЛНА ВОЙНА /1877-1878/

4.ЦЕЛ: Насърчаване творческото развитие на децата, създаване на интерес и желание на децата и родителите им за запознаване с поводите на конкурса .

5.УЧАСТНИЦИ – Без ограничения, всички желаещи деца от Република България, Руската Федерация и други страни, разпределени в три възрастови групи:

•ПЪРВА ГРУПА - ДЕЦА в ДОУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ /до 7 годишна възраст/,

•ВТОРА ГРУПА - ДЕЦА от І-ви до ІV-ти КЛАС /от 7 до 11 годишна възраст/,

•ТРЕТА ГРУПА - ДЕЦА от V-ти до VІІІ-ми КЛАС /от 11 до 14 годишна възраст/.

5.1.    Всяко дете, от всяка възрастова група, може да участва с по една рисунка, във всеки един от кръговете на конкурса /за всеки кръг рисунката следва да бъде различна/.

5.2.    РИСУНКИТЕ СЕ ИЗПРАЩАТ В СРОКОВЕ ЗА ОТДЕЛНИТЕ КРЪГОВЕ, КАКТО СЛЕДВА: 

•ЗА ПЪРВИ КРЪГ        – от 01.11.2011 г. до 25.11.2011 г.

•ЗА ВТОРИ КРЪГ        – от 01.12.2011 г. до 25.12.2011 г.

•ЗА ТРЕТИ КРЪГ        – от 01.01.2012 г. до 25.01.2012 г.

•ЗА ЧЕТВЪРТИ КРЪГ    – от 01.02.2012 г. до 25.02.2012 г.

•ЗА ПЕТИ КРЪГ        – от 01.03.2012 г. до 25.03.2012 г.

•ЗА ШЕСТИ КРЪГ        – от 01.04.2012 г. до 25.04.2012 г.

•ЗА СЕДМИ КРЪГ        – от 01.05.2012 г. до 25.05.2012 г.

Рисунките се изпращат на ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС www.rusofili.eu, формат .........................., /ЗА КОНКУРСА ЗА ДЕТСКА РИСУНКА/, или на хартиен носител /формат А-4/ на ПОЩЕНСКИ АДРЕС – РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ГРАД СОФИЯ–1000 , ул. “Г. С. РАКОВСКИ “ № 108 – НДР /ЗА КОНКУРСА ЗА ДЕТСКА РИСУНКА/,

5.3. Рисунките се включват в съответния кръг на конкурса и се публикуват в Сайта на НДР www.rusofili.eu, на базата на датата на получаването им в Национално Движение Русофили /НДР/.

5.4. Всяка рисунка следва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да бъде придружена с данни за автора й и данни за институцията, родителите или близките изпратили рисунката  /на български или руски език/, както следва : 

5.4.1. ЗА АВТОРА НА РИСУНКАТА:

•    ТРИТЕ ИМЕНА; 

•    ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС /E-mail/ за контакти със семейството на детето; 

•    ПЪЛЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС; 

•    ДАТА, МЕСЕЦ И ГОДИНА НА РАЖДАНЕ и 

•    ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТИ със семейството на детето,

5.4.2. ЗА ИНСТИТУЦИЯТА /детска градина, училище, читалище, дом на културата, школа по рисуване и т.н./, ИЗПРАТИЛА РИСУНКАТА:

•    НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА; 

•    ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС /E-mail/ за връзка с институцията;  

•    ТРИТЕ ИМЕНА И ДЛЪЖНОСТТА НА ЛИЦЕТО ИЗПРАТИЛО РИСУНКАТА И ДАННИТЕ НА ДЕТЕТО; 

•    ПЪЛЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС на институцията и 

•    ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА с институцията; 

•    ТРИТЕ ИМЕНА НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ИНСТИТУЦИЯТА /директор, председател и т.н./; 

•    ТРИТЕ ИМЕНА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СБУ на ИНСТИТУЦИЯТА и 

•    ТРИТЕ ИМЕНА НА УЧИТЕЛЯ или ВЪЗПИТАТЕЛЯ от чийто група или клас е детето, 

5.4.3. ЗА РОДИТЕЛИТЕ, ИЗПРАТИЛИ РИСУНКАТА:

•    ТРИТЕ ИМЕНА НА РОДИТЕЛЯ ИЗПРАТИЛ РИСУНКАТА; 

•    ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС /E-mail/ за връзка с родителя; 

•    ПЪЛЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС НА РОДИТЕЛЯ и 

•    ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА С РОДИТЕЛЯ,

5.5. ВАЖНО – От данните, изброени в точка 5.4., при класирането на рисунките в сайта се публикуват:

•    ЗА АВТОРА НА РИСУНКАТА – Име и Фамилия; Възраст; Местожителство /населено място, община, област и държава/; Наименование и местонахождение на институцията,

•    ЗА ЛИЦАТА ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ – Име и Фамилия; Длъжност; Наименование и местонахождение на институцията. 

•    ЗА РОДИТЕЛИТЕ, ИЗПРАТИЛИ РИСУНКАТА – Име и Фамилия; Местожителство /населено място, община, област и държава/;

 ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ДАННИ ИЗБРОЕНИ В т. 5.4. СЕ ПОЛЗВАТ САМО ОТ ГЛАВНИЯТ АДМИНИСТРАТОР НА САЙТА НА НДР.

5.6. РИСУНКИТЕ, КОИТО НЕ СА ПРИДРУЖЕНИ С ИЗБРОЕНИТЕ В точка 5. 4. ДАННИ НЕ СЕ КЛАСИРАТ !

6. КЛАСИРАНЕ: 

6.1. ЧРЕЗ ГЛАСУВАНЕ ОТ  ЧИТАТЕЛИТЕ НА  www.rusofili.eu – извършва се от читателите на Сайта, по брой набрани гласове за съответната рисунка, І-во, ІІ-ро и ІІІ-то място, за всеки кръг, за всяка възрастова група, чрез гласуване в Сайта на НДР www.rusofili.eu, Раздел „КОНКУРСИ”.

6.1.1.    ВСЕКИ ЧИТАТЕЛ НА САЙТА МОЖЕ ДА ГЛАСУВА ЕЖЕДНЕВНО, ЗА ТРИ ИЗБРАНИ ОТ НЕГО РИСУНКИ ОТ ВСЯКА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА, ОТДЕЛНО ЗА ВСЕКИ КРЪГ НА КОНКУРСА, В СРОКОВЕ КАКТО СЛЕДВА: 

• ЗА ПЪРВИ КРЪГ            – от 01.12.2011 г. до 25.12.2011 г.

• ЗА ВТОРИ КРЪГ            – от 01.01.2012 г. до 25.01.2012 г.

• ЗА ТРЕТИ КРЪГ            – от 01.02.2012 г. до 25.02.2012 г.

• ЗА ЧЕТВЪРТИ КРЪГ        – от 01.03.2012 г. до 25.03.2012 г.

• ЗА ПЕТИ КРЪГ            – от 01.04.2012 г. до 25.04.2012 г.

• ЗА ШЕСТИ КРЪГ            – от 01.05.2012 г. до 25.05.2012 г.

• ЗА СЕДМИ КРЪГ            – от 01.06.2012 г. до 25.06.2012 г.

• ЗА ФИНАЛНИЯ КРЪГ    – от 01.07.2012 г. до 31.07.2012 г.

6.1.2.    Ежемесечно, от 25-то до 30-то число на съответния месец, Главният администратор на Сайта на НДР публикува в www.rusofili.eu класираните в съответния кръг на конкурса рисунки /1-во, 2-ро и 3-то място за всяка възрастова група/ и броя на набраните от всяка от тях точки.  При равен брой точки, класираните рисунки могат да бъдат повече от девет.

6.1.3.    Във финалния кръг на конкурса влизат всички класирани в съответните поредни

кръгове рисунки  с набраните от тях в съответния кръг точки . 

6.1.4.    Победители /1-во, 2-ро и 3-то място за всяка възрастова група/ в крайното класиране на читателите на Сайта са рисунките, набрали най-голям брой точки във финалния кръг на конкурса . 

6.2. ОТ  ЖУРИ – извършва се от жури, определено от  Редакционно-Издателския Съвет /РИС/ на www.rusofili.eu .

6.2.1. Журито разглежда и класира всички, отговарящи на изискванията рисунки, за всеки отделен кръг, за всяка възрастова група, като в края на конкурса се класират общо девет рисунки /1-во, 2-ро и 3-то място за всяка възрастова група/. Главният администратор на Сайта на НДР публикува в www.rusofili.eu класираните в съответния кръг на конкурса рисунки /1-во, 2-ро и 3-то място за всяка възрастова група/. С оглед постигане на максимална обективност журито класира рисунките по техните номера, без да знае имената на техните автори, а състава на журито се обявява след приключване на конкурса .

6.3. Победители в конкурса  /по две 1-ви, 2-ри и 3-ти места за всяка възрастова група/ са рисунките класирани по точка 6.1.4. и точка 6.2.1. съответно от читателите на www.rusofili.eu и от журито .

7. НАГРАДИ :

7.1. Вписване в ЗЛАТНАТА ВИДИО КНИГА НА НДР - ЗА КОМПЛЕКСНИТЕ ПОБЕДИТЕЛИ И КЛАСИРАЛИТЕ СЕ НА ПЪРВО МЯСТО В КОНКУРСА ,

7.2. ДИПЛОМ на ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ - ЗА КЛАСИРАЛИТЕ СЕ НА ПЪРВО, ВТОРО И ТРЕТО МЯСТО В КОНКУРСА ,

7.3. УЧАСТИЕ В ИЗЛОЖБИТЕ ОРГАНИЗИРАНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ДРУГИ СТРАНИ – АВТОРИТЕ НА РИСУНКИТЕ, КОИТО ОТГОВАРЯТ НАЙ-ПЪЛНО НА РЕГЛАМЕНТИРАНИТЕ ПОВОДИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА И ПЪРВЕНЦИТЕ В КОНКУРСА ,

7.4. ГРАМОТА на ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ - ЗА ПЪРВЕНЦИТЕ В КОНКУРСА ,

7.5. ПОХВАЛЕН ЛИСТ на ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ - ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА, УЧАСТВАЛИ В МИНИМУМ ЧЕТИРИ КРЪГА НА КОНКУРСА, НЕЗАВИСИМО ОТ КЛАСИРАНЕТО НА РИСУНКИТЕ.

7.6. ПРЕДМЕТНИ НАГРАДИ ОСИГУРЕНИ ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА КОНКУРСА.

7.7. НАРЕД С НАГРАДИТЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ , СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ ЩЕ БЪДАТ ВРЪЧЕНИ НА:

7.7.1. НАЙ–МАЛКИТЕ УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА ,

7.7.2. УЧАСТНИЦИТЕ С НАЙ-ГОЛЯМ БРОЙ РИСУНКИ,

7.7.3. УЧАСТНИЦИТЕ ОТРАЗИЛИ НАЙ-ПЪЛНО И ТОЧНО ПОВОДИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА /точка 2 от регламента/,

7.7.4. НАСЕЛЕНИ МЕСТА, ОБЩИНИ, КМЕТСТВА, ДЕТСКИ И УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ЧИТАЛИЩА, ДОМОВЕ НА КУЛТУРАТА, ШКОЛИ,  КРЪЖИЦИ и др. С ПРОЦЕНТНО НАЙ-ГОЛЯМ БРОЙ РИСУНКИ

7.7.5. КМЕТОВЕ, КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ, ВЪЗПИТАТЕЛИ, УЧИТЕЛИ, РЪКОВОДИТЕЛИ И ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА СБУ ОТ ЧИИТО НАСЕЛЕНИ МЕСТА, ДЕТСКИ И УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ЧИТАЛИЩА, ГРУПИ, ШКОЛИ, КРЪЖИЦИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ДР., КОИТО ИМАТ ПРОЦЕНТНО НАЙ-МНОГО УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА. 

8. В действащата на страниците на www.rusofili.eu „ГАЛЕРИЯ МЛАД ТВОРЕЦ”, съгласно Статута на галерията се публикуват снимките; име и фамилия; възраст; населено място, община, област, държава; електронен адрес /E-mail/ за контанти, на всички млади художници, които участват в конкурса, независимо от класирането на рисунките. 

8.1.Стилът, композицията и обектното присъствие на снимката е по избор на автора й.  Тя може да бъдат както портретна, така и да отразяват творческия процес на автора на рисунката, негово любимо занимание или друг момент от неговото ежедневие .  Единствено, снимката на младия художник не може да бъде съчетана с негова рисунка, с която той участва в настоящия конкурс, а данните не следва да подсказват, с коя именно рисунка или рисунки той участва в конкурса.

8.2.Снимките и данните за публикуване се изпращат на ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. /ЗА КОНКУРСА ЗА ДЕТСКА РИСУНКА/, като формата на снимката трябва да бъде  .jpg , или на ПОЩЕНСКИ АДРЕС – РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ГРАД СОФИЯ–1000 , ул. “Г. С. РАКОВСКИ “ № 108 – НДР /ЗА КОНКУРСА ЗА ДЕТСКА РИСУНКА/, като снимката трябва да бъде по възможност цветна.

8.3. Снимките и данните се публикуват в Галерията от Главният администратор на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. по реда на получаването им .

8.4. Всяка снимка следва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да бъде придружена с данни за младия творец /на български или руски език/, както следва:

•    ТРИТЕ ИМЕНА /публикува се в сайта – ГАЛЕРИЯ „МЛАД ТВОРЕЦ”/,

•    ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС /E-mail/ за контакти с младия творец /публикува се в сайта – ГАЛЕРИЯ „МЛАД ТВОРЕЦ”/,

•    ВЪЗРАСТ /публикува се в сайта – ГАЛЕРИЯ „МЛАД ТВОРЕЦ”/,

•    НАСЕЛЕНО МЯСТО, ОБЩИНА, ОБЛАСТ, ДЪРЖАВА /публикува се в сайта – ГАЛЕРИЯ „МЛАД ТВОРЕЦ”/,

•    ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТИ /ползва се само от Главния администратор на сайта/ и 

•    ПЪЛЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС /ползва се само от Главния администратор на сайта/

9. През 2012 г., на страниците на www.rusofili.eu ще бъде разкрита „АКАДЕМИЯ МЛАД ТВОРЕЦ”, в която ще членуват участници в „ГАЛЕРИЯ МЛАД ТВОРЕЦ”, съгласно Статута на Академията, който преди утвърждаването му ще бъде публикуван за обсъждане на страниците на Сайта. 

ВНИМАНИЕ !

•    В КОНКУРСА можете да се включите през цялото време на неговото провеждане, съгласно сроковете регламентирани в точки 5.2. и 6.1., от 01.11.2011 г. до 25.05.2012 г.,

•    Всеки кръг на конкурса е автономен и няма пряка връзка с останалите кръгове,

•    Всеки участник може да участва в един, в няколко или във всички кръгове на Конкурса,

•    Не се публикуват снимките и данните и не се класират рисунките, които не отговарят на изискванията, регламентирани в точки  2., 5.1., 5.2., 5.4. и 8. от Регламента,

9.    НАГРАЖДАВАНЕ: НА ДЕВЕТИЯ НАЦИОНАЛЕН СЪБОР НА ПРИЯТЕЛИТЕ НА РУСИЯ – МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2012 г., РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЯЗОВИР „КОПРИНКА”, гр. Казанлък

ПРОЕКТЪТ НА РЕГЛАМЕНТА Е РАЗРАБОТЕН И ПРИЕТ ОТ РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛСКИЯ СЪВЕТ /РИС/ НА САЙТА НА НДР www.rusofili.eu